Bombers - Vilafranca del Penedès

Funcions:

Corresponen als parcs del cos de bombers de la Generalitat, dins del seu àmbit territorial d'actuació, les funcions següents:

a) Realitzar les sortides assignades mitjançant la seva àrea bàsica d'emergències o la seva regió d'emergències, així com les que puguin arribar directament en primera sortida.

b) Comunicar al centre de control de la regió d'emergències totes les incidències del servei.

c) Realitzar les pràctiques i les activitats que es programin per garantir que el personal que hi és adscrit conegui les normes, els protocols d'actuació i els procediments d'ús i conservació dels recursos materials disponibles.

d) Efectuar, en el seu àmbit d'actuació, totes les activitats preventives i les referents a l'elaboració, implantació i manteniment dels plans de protecció civil, d'acord amb el que estableix la normativa.

e) Dur a terme les activitats necessàries amb la finalitat de conèixer la totalitat dels nuclis urbans, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de la seva àrea territorial d'actuació en primera sortida, i mantenir-ne actualitzat el catàleg d'ubicació, tipologia i intensitat del risc que se'n deriva.

f) Gestionar les activitats de manteniment físic programades.

g) Revisar la distribució i funcionament correcte dels mitjans d'intervenció i d'altres mesures de prevenció i extinció d'incendis.

h) Vetllar per la conservació i manteniment del parc d'acord amb les corresponents ordres, circulars i instruccions que es determinin, entre les quals s'inclouen les de manteniment i conservació de vehicles, equipaments i instal·lacions.

i) Mantenir, en l'exercici de les funcions que són assignades als parcs, les relacions de col·laboració corresponents amb el municipi i la resta d'entitats locals amb competència en el seu àmbit territorial.

j) Participar en les activitats d'informació i formació a la població en les matèries assignades al cos de bombers de la Generalitat.

k) Realitzar i gestionar les activitats pròpies de formació continuada d'acord amb la programació que s'estableixi.

l) Gestionar l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit, tot realitzant les activitats i les mesures correctores que siguin necessàries per a una major protecció de la seguretat i salut del personal assignat al parc.

m) Dur a terme les tasques destinades a la inspecció, l'avaluació i el control de qualitat del servei que els siguin encomanades.

n) Executar les ordres i les instruccions encomanades pels superiors jeràrquics i específicament de l'àrea bàsica d'emergències i de la regió d'emergències de la qual depenen.

 


 

Cr. de l'Espirall, 53 - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Telèfon: 93 892 20 80
Lloc web: serveisoberts.gencat.cat/equipaments/24071
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.03.2022 | 13:26