Jutjat de Pau

Al nostre municipi atès que no hi ha jutjat de primera instància i instrucció, comptem amb el servei del Jutjat de Pau, del qual actualment l’encarregada és la senyora Maria Carme Capdevila Albor.

Les competències del jutjat de pau són les següents:

En la jurisdicció civil

 1. dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció (demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes),
 2. en actes de conciliació. L'objectiu d'una conciliació és arribar a un acord per tal d'evitar un procés judicial, i la seva sol·licitud no requereix de la intervenció d'advocat ni tampoc de procurador.

Per tal de sol·licitar-la s’hauran d’omplir uns impresos normalitzats (gratuïts) que, a aquest efecte, són a disposició dels ciutadans en tots els jutjats i tribunals, en els quals es consignaran les dades i circumstàncies d'identificació del sol·licitant i del requerit o requerits de conciliació, el domicili o els domicilis en què poden ser citats, l'objecte de la conciliació que es pretengui i la data, determinant amb claredat i precisió quin és l'objecte de l'avinença.

En la jurisdicció penal

Com a conseqüència de l'entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2015 de la reforma del Codi penal, les faltes, que eren competència dels jutjats de pau, deixen de ser-ho.

Cooperació judicial amb altres jutjats

Finalment, una persona pot ser citada pel jutjat de pau per a realitzar algun acte de comunicació o alguna diligència que hagi sol·licitat un altre jutjat. Aquestes diligències són molt importants perquè el judici s'agiliti, de manera que, sempre que no es pugui acudir, s’ha de comunicar al Jutjat de Pau.

Registre civil

Qualsevol qüestió relativa al Registre Civil serà atesa al Jutjat de Pau per a les persones empadronades al municipi.

Algunes qüestions es resoldran directament al nostre Registre Civil però altres es remetran a l'encarregat del Registre que hagi de resoldre (en el nostre cas la competència correspon al Registre Civil de Vilanova i la Geltrú).

Amb caràcter orientatiu podem dir que al nostre Registre Civil es realitzen:

 • Expedients de matrimoni civil.
 • Inscripcions de naixement.
 • Inscripcions de matrimoni celebrat al municipi (Església o Ajuntament).
 • Inscripcions de defuncions ocorregudes al municipi.
 • Expedició de certificacions en extracte i literals de naixements, matrimonis, defuncions, que estiguin inscrits al municipi.
 • Inscripcions de Capitulacions Matrimonials.
 • Certificat de Fe de Vida i Estat.

En tot cas, dels fets inscrits fóra del municipi, podeu sol·licitar per internet de forma totalment gratuïta certificacions dels fets:

 1. Sol·licitar certificació de naixement: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-nacimiento
 2. Sol·licitar certificació de matrimoni: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-matrimonio
 3. Sol·licitar certificació de defunció: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-defuncion

Correu electrònic


Adreça electrònica del Jutjat de Pau: jp.castelletilagornal@xij.gencat.cat

Darrera actualització: 24.11.2022 | 09:29
Darrera actualització: 24.11.2022 | 09:29