Alta al Padró Municipal d’Habitants

Mitjançant aquest tràmit podreu donar-vos d’alta al Padró Municipal d’Habitants de l’ajuntament on residiu més temps durant l’any, i, en alguns casos, en nom de terceres persones.

Requisits previs

Residir en el domicili on us voleu empadronar.

Preu / Taxa

Tràmit gratuït.

Documentació a aportar

Les dades i documents necessaris per sol·licitar l’Alta al Padró Municipal d’Habitants són els que s’indiquen en el formulari habilitat.

Si realitzeu el tràmit per mitjans electrònics, l’Administració validarà aquestes dades a través del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat (excepte que us hi oposeu, cas en que haureu d’acompanyar els documents justificatius corresponents).

Amb caràcter general, cal acreditar:

  1. La identitat, mitjançant documents acreditatius de la identitat en vigor (no poden estar caducats):
  • DNI, Passaport, Permís de conducció (acreditant amb un altre document les dades obligatòries que no hi consten), NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc.
  • Les dades d’identitat de les persones menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat, s’acredita amb el Llibre de Família o el Certificat de Naixement.
  1. El domicili de residència:
  • Títol de Propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre, etc.), contracte d’arrendament vigent acompanyat de l’últim rebut de lloguer.
  • Si es pretén empadronar a un domicili on ja hi constin empadronades altres persones caldrà aportar l’autorització per escrit d’una persona major d’edat que figuri empadronada al domicili.
  • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del centre.
  1. La representació (si escau) de menors no emancipats, de persones incapacitades i també en cas de representacions voluntàries.

Empadronament de menors d'edat

La inscripció al Padró d’una persona menor d’edat l’ha de tramitar el seu representant legal.

A la documentació comuna per a tot empadronament, cal afegir sempre la Declaració conjunta de menors. Aquest document inclou la signatura original d’ambdós progenitors, assegurant que estan d'acord en la seva inscripció, i s’ha d’ acompanyar de les fotocòpies dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s’empadronin amb un sol d’ells o amb tercers sense cap d’ells.

Canals de tramitació

Presencial

Darrera actualització: 2.11.2023 | 14:04