Ordenança fiscal núm. 7 Obertura sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:41