Ordenança fiscal núm. 6 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:36