Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:49