Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 9.06.2021 | 09:47