Resum ple ordinari de data 22 de juliol de 2022

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 00:00

Ple ordinari de data 22 de juliol de 2022 celebrat a les 14:00 h a la sala de plens de l'Ajuntament.

Punt 1 - Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 16 de juny de 2022, i de les actes de la sessió extraordinària de data 28 de juny de 2022
Aprovada per unanimitat.


Punt 2 - Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions realitzades des de l’última sessió plenària ordinària fins a la data.


Punt 3 - Recurs de reposició contra acord l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en la sessió de 12 de maig de 2022 relatiu a l’aprovació de l’Oferta Pública d’ocupació, en compliment de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Exp. núm. 1363-000003-2022 (X2022000876)
Aprovada amb els vots de PSC, Junts i Cs i l'abstenció d'ERC


Punt 4 - Aprovació del Compte General de l'exercici 2021. Exp. núm. 1640-000001-2022 (X2022000568).
Aprovada per unanimitat.


Punt 5 - Donar compte al ple del període mig de pagament a proveïdors del 2T/2022 Exp. núm.1619-000007-2022 (X2022000971).


Punt 6 - Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2022 relatiu a l'Aprovació del Calendari de les Festes Majors de Castellet i la Gornal per l'any 2023.Exp.núm. 1492-000001-2022 (X2022000867)
Aprovada per unanimitat.


Punt 7 - Precs i preguntes.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.07.2022 | 09:24