Projecte constructiu d'un aparcament al nucli de Castellet

Divendres, 7 de juny de 2019 a les 00:00

 

Per acord de la Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2019 s'ha aprovat inicialment el "PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'APARCAMENT 2 AL NUCLI DE CASTELLET", el qual es sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la plataforma e-Tauler, durant els quals es podran formular les al·legacions pertinents.

 

Darrera actualització: 07.06.2019 | 11:43