Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

Dimecres, 20 de març de 2024

El Ple de la Corporació en la sessió extraordinària el dia 7 de març de 2024 va adoptar inicialment per unanimitat dels seus membres aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.

Els presents acords i el text de l'ordenança se sotmeten a informació pública per un termini mínim de trenta dies a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions.

En cas que no es formuli cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i d'audiència als interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Darrera actualització: 20.03.2024 | 10:19