Confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un ànec

Dijous, 15 de setembre de 2022

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha informat que en data 9 de setembre de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1.

Es tracta d'un ànec recollit el 23 d'agost arran d'un brot de mortalitat d'ànecs al riu Besós i que va ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, on es van prendre mostres per a la detecció del Virus de la IA i enviades a l'IRTA -CReSA. Ja que la principal sospita de la mortalitat d'aquests ànecs era botulisme, també es van enviar mostres al LCV d'Algete per a la detecció d'aquesta malaltia. Els resultats estan pendents.

Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria, com a mesura de precaució s'ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l'au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d'Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d'aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

Mesures de prevenció
- Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
- Prohibició de cria i manteniment d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
- Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure.
- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d'aus o altres activitats culturals.

Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents signes:
- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
- Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.)

Darrera actualització: 15.09.2022 | 10:59