Anunci sobre rectificació d'error a les convocatòries d'una plaça d'enginyer i una plaça d'arquitecte tècnic

Dijous, 6 de juny de 2024

Rectificació d'errada als anuncis següents:

Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició corresponent a una plaça d'enginyer/a, personal funcionari a jornada parcial, a l'Ajuntament de Castellet i la Gornal (Exp. 1454-000005-2023 – X2023001523), publicat al DOGC núm. 9167 de data 22 de maig de 2024.

Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició corresponent a una plaça d'arquitecte/a tècnic/a personal funcionari a jornada parcial, a l'Ajuntament de Castellet i la Gornal (Exp. 1454-000006-2023 –X2023001525), publicat al DOGC núm. 9167 de data 22 de maig de 2024.

En els dos casos on diu:
“El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.“

Ha de dir:
“El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés convocat serà de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

El nou termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 8 de juliol de 2024.

Darrera actualització: 6.06.2024 | 11:40