Anunci d'informació pública sobre la sol·licitud d'un permís d'investigació minera

Dimarts, 26 de març de 2024

L’empresa SA REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES, amb domicili a Castellet i la Gornal, ha presentat una sol·licitud de permís d'investigació minera per a recursos de la secció C) creta, de 9 quadrícules mineres, anomenat “La Graiera” núm. 10.375 del
Registre de drets miners de Catalunya, els terrenys del qual es troben situats al terme municipal de Calafell.

La superfície d’aquest permís d’investigació es pot consultar al Visor del Cadastre Miner de Catalunya al Canal Empresa.

Havent estat admesa definitivament aquesta sol·licitud de permís d'investigació, en virtut del que disposen l'article 51 de la Llei de mines, de 21 de juliol de 1973, i l'article 70 del Reglament general per al règim de la mineria, aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost, es posa en coneixement del públic per tal que totes les persones que hi estiguin interessades puguin comparèixer en l’expedient que es tramita en aquest Servei d’Investigació i Recursos Minerals, carrer del Foc, 57 de Barcelona (amb cita prèvia sol·licitada al correu electrònic laurapons@gencat.cat o al telèfon 938839261), i al·legar el que estimin convenient en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Darrera actualització: 26.03.2024 | 12:30