Comunicació prèvia d'obertura d'habitatge d'ús turístic

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.


 

Informació general

 • Requeriments
 1. ​L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat.
 2. L'habitatge no pot ser ocupat amb més places de les indicades a la cèdula.
 3. Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata.
 4. Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 5. L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
 6. Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, el número d'HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 7. La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

 

 • Procediment
 1. Ompliu i signeu el full de comunicació que trobareu a la dreta.
 2. Presenteu la sol·licitud telemàticament, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 3. Caldrà comunicar obligatòriament a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud.
 4. Caldrà que registreu les persones usuàries allotjades i remeteu a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgin, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones. 

Quin cost té:

Segons taxa ordenança fiscal núm. 15

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l'habitatge, tant si són persones físiques com jurídiques. En el cas que sobre la propietat s'hi hagi constituït un dret real (usdefruit) i sempre que en l'escriptura de constitució no s'esmenti el contrari, el titular de la llicència serà la persona que té la nua propietat. Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.

Cal aportar:

 • Còpia del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Còpia del DNI (davant i darrere)
 • Còpia de l'últim rebut de l'IBI pagat.

  Còpia de l'últim rebut de l'Impost sobre Béns Immobles Urbans, pagat.

 • Cèdula d'habitatge vigent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d'Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 01.06.2021 | 12:14